Przejdź do głosowania

Głosowanie zakończone 12/12/2017

Regulamin Podaj Dalej Ciepło

 

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji „Podaj Dalej Ciepło” (zwanej dalej „Akcja”) oraz warunki uczestnictwa w niej.

 2. Organizatorami Akcji są: EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013479, NIP 6420000642, kapitał zakładowy w wysokości 783.257.620,00 zł, w całości wpłacony. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OPEC Sp. z o.o.), z siedzibą w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047173, NIP 5860104291, kapitał zakładowy w wysokości 41.102.000,00 zł, w całości wpłacony w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk i Gminą Miasta Gdynia.

 3. Celem Akcji jest wsparcie najbardziej cennych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Gdańsk i Gminy Miasta Gdynia, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

 4. Reprezentanci partnerów akcji, tj. UM Gdańska - Wydział Rozwoju Społecznego (WRS) i UM Gdyni – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni (MOPS) poprzez swoje kanały informacyjne zaproszą do akcji podmioty z obszaru działania swoich Miast. Zgłoszenia inicjatyw dokonywane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.podajdalejcieplo.pl, przy czym osoba / podmiot zgłaszający może nominować tylko jedną inicjatywę (w przypadku zgłoszenia kilku inicjatyw, rozpatrywany jest tylko wniosek złożony jako pierwszy). Organizatorzy i Partnerzy (EDF, OPEC, M0PS, WRS) wytypują łącznie 12 inicjatyw, które następnie zostaną zaprezentowane na stronie akcji i poddane ocenie internautów.

 5. W ramach Akcji, w wyniku głosowania internautów, przeprowadzonego na stronie internetowej www.podajdalejcieplo.pl , trzy projekty z największą ilością głosów z Gdańska i trzy projekty z największą ilością głosów z Gdyni otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: 1 miejsca 20.000, II miejsca 15.000, III miejsca 10 000.

 6. Otrzymane nagrody winny być przeznaczone na rozwój lub kontynuację zgłoszonej inicjatywy.

 7. W Akcji nie mogą wziąć udziału projekty, które zostały już nagrodzone przez Organizatorów we wcześniejszych edycjach Akcji.

 8. Akcja trwa od momentu startu serwisu Akcji do momentu decyzji Organizatorów o zakończeniu Akcji, która zostanie umieszczona na ww. serwisie.

 9. Akcja dla internautów ma charakter otwarty. Mogą wziąć w niej udział wszystkie zainteresowane osoby, które osiągnęły pełnoletność i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 10. Wejście na stronę www.podajdalejcieplo.pl  i dokonanie wyboru jednego z umieszczonych w serwisie podmiotów, w celu wsparcia tego podmiotu przez Organizatorów Akcji jest równoznaczne z wzięciem udziału w Akcji.

 11. Przyłączenie się do Akcji przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorom przez Uczestnika wymaganych oświadczeń i gwarancji, w tym potwierdzających, że: Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 12. Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział uczestnik Akcji podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść.

 13. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym m.in. siły wyższej.

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatorów.

 15. Niniejszy Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Akcji.

 

Strony internetowe - odee.pl